Obchodné podmienky

1. PRIHLÁSENIE DO KURZU

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou LUMAR jazyková škola a študentom, zákonným zástupcom alebo zamestnávateľom vzniká odoslaním registračnej prihlášky na webovej stránke www.lumarskola.sk. Vypísaním a odoslaním registračnej prihlášky a jej následným potvrdením spoločnosťou LUMAR jazyková škola je študent záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.

2. PLATBA

 1. Študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ sa potvrdením nástupu na kurz zaväzuje uhradiť cenu za vybraný kurz, a to v hotovosti alebo prevodom na účet spoločnosti, ktorý je vedený v Tatrabanke
 2. Číslo účtu obdržíte mailom pri potvrdení otvorenia kurzu. Poznámka platby: Vaše meno a priezvisko Konštantný symbol: 0558
 3. Deň splatnosti kurzovného je najneskôr 2 dni pred stanoveným dátumom začatia kurzu, na ktorý sa študent zapísal.
 4. Kurzovné považujeme za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazykovej školy alebo hotovostnej úhrady v kancelárii školy.
 5. Kurzovné individuálnych a firemných kurzov sa uhrádza v blokoch. Jeden blok obsahuje 5 alebo 10 jednotlivých hodín.
 6. Zaplatené školné sa po nastúpení na kurz nevracia. Viď bod 3 (Storno podmienky).
 7. Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa študent riadne prihlásil.
 8. Študent jazykovej školy si môže uplatniť zľavu na kurz, ktorú vyhral v súťaži na sociálnom portáli Facebook počas jedného školského roka t.j. vždy od septembra do augusta. Zľava sa neprenáša do ďalšieho školského roka.

3. STORNO PODMIENKY

3.1 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany študenta, zákonného zástupcu alebo zamestnávateľa:

 1. Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie prihlášky bez storno poplatku je možné do 3 dní pred dňom začatia kurzu. Ak v tejto lehote študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ za kurz už zaplatil bude mu vrátená celá zaplatená suma.
 2. Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie prihlášky v lehote od 3. dňa pred začatím kurzu do prvého dňa začatia kurzu je storno poplatok 5% z ceny kurzu. Ak v tejto lehote študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ už za kurz zaplatil bude mu vrátená suma krátená o 5% zo zaplatenej ceny kurzu.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu v deň začatia kurzu a kedykoľvek po začatí príslušného kurzu, na ktorý bol študent riadne prihlásený a zapísaný, sa účtuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, na ktorý bol študent zapísaný, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť študenta na výučbe.

3.2 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany jazykovej školy:

a) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu, pričom kapacitné minimum na otvorenie kurzu je 6 účastníkov. V takomto prípade má študent právo na vrátenie alikvotnej časti za stornovaný kurz. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé nezrealizované hodiny. Poplatok za zrealizované hodiny sa účastníkom kurzu nevracia.
b) Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť študenta z kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že študent svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, zamestnancov alebo pedagógov spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
c) Spoločnosť je oprávnená vylúčiť študenta z kurzu, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Za absenciu (neúčasť) študenta na výučbe skupinového kurzu, na ktorý sa študent zapísal a na ktorý nastúpil, sa neposkytuje žiadna finančná kompenzácia ani náhrada vo forme účasti na hodinách v inom jazykovom kurze. To sa nevzťahuje na študentov individuálneho štúdia – pozri bod „2“ Všeobecných podmienok.
 2. Študent individuálneho štúdia má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu z bloku, ak sa jej nemá možnosť zúčastniť. Takéto presunutie alebo zrušenie hodiny je však potrebné oznámiť do 18:00 predchádzajúceho pracovného dňa pred naplánovaným konaním hodiny. V prípade, že sa študent nedostaví na vyučovanie a/alebo neoznámi túto skutočnosť do 18:00 predchádzajúceho pracovného dňa pred riadnym časom jeho vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciu hodinu.
 3. Študent individuálneho štúdia si musí predplatený blok hodín vyčerpať v priebehu 6 mesiacov od dňa úhrady. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu predplateného bloku do 6 mesiacov, škola má právo ukončiť so študentom spoluprácu bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie.
 4. Jazyková škola LUMAR si vyhradzuje právo zmeniť časový program a miesto výučby. Ak dôjde k zmene v kurze, študent bude bezodkladne informovaný telefonicky alebo mailom.
 5. Jazyková škola LUMAR neručí za stratu cenností a peňazí v priestoroch jazykovej školy počas vyučovania ani mimo neho.
 6. Študent kurzu ručí jazykovej škole LUMAR za škody, ktoré spôsobí v učebni a v jej okolí a jazyková škola si od neho môže vymáhať plnú úhradu spôsobených škôd.
 7. V prípade, že vyučovanie pripadne na štátny sviatok, vyhradzuje si jazyková škola právo určiť deň a hodinu náhradnej vyučovacej hodiny, a to v závislosti od kapacitných a personálnych obmedzení jazykovej školy. Za neúčasť na náhradnej hodine sa kompenzácia neposkytuje.
 8. Bez súhlasu a vedomia jazykovej školy je striktne zakázané, aby si klient a zamestnanec jazykovej školy LUMAR dohodli sprostredkovanie platenej služby, ktorú poskytuje aj jazyková škola LUMAR.

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť spoločnosti LUMAR jazyková škola. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne a odovzdať v kancelárii školy, prípadne poštou do sídla spoločnosti alebo emailom na info@lumarskola.sk. V reklamácii je potrebné, aby študent alebo zákonný zástupca uviedol, ktorého kurzu sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne LUMAR jazyková škola určí spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju LUMAR jazyková škola vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie LUMAR jazyková škola vydá študentovi alebo zákonnému zástupcovi písomný doklad.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Študent vyplnením elektronickej prihlášky, formulára ukážková hodina, príp. kontaktného formulára na stránke www.lumarskola.sk, alebo poskytnutím svojich údajov vyplnením formulára nezáväzná registrácia na kurz priamo v kancelárii školy, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu, ako aj pre marketingové účely poskytovateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri uzatvorení zmluvy je objednávateľ povinný uviesť vo formulári „Prihláška“ (Prihláška na ukážkovú hodinu, Prihláška na kurz) svoje osobné a iné údaje vyžadované vo formulári. V opačnom prípade má dodávateľ právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy a prihlášku neakceptovať. Všetky údaje, ktoré dodávateľ od objednávateľa získa v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo poskytovaním služieb budú zhromažďované a spracované výlučne na účely služieb poskytovaných v rámci jazykovej školy LUMAR jazyková škola a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Objednávateľ prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol dodávateľovi, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Vyššie uvedený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účastník zmluvného vzťahu vyhlasuje, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak súhlasu ich podpísal.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023.

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina