Angličtina

Rámcové obsahy jednotlivých kurzov z anglického jazyka

Stage 1
Začiatočníci A1 (časť 1.)

Abeceda, oblečenie, názvy krajín, časti tela, osobné zámená, číslovky, farby, tall, thing, word, pupil, close, answer, village, none, ash-tray, trousers, equals, wrist, neither-nor, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: časovanie slovesa „to be“ v kladnej aj zápornej forme, jednoduché vetné konštrukcie v prítomnom jednoduchom a priebehovom čase, tvorba odpovedí a otázok, rozkazovací spôsob, množné číslo, členy, časovanie slovesa „to have“, použitie any/some, …

Stage 2
Falošní začiatočníci A2 (časť 2.)

Nápoje, členovia rodiny, svetové strany, predložky, názvy dní, národnosti, krajiny, čas, dopravné prostriedky, materiály rovnakosť – rozdielnosť, pohyb – nehybnosť, stomach, dislike, carry, instead of, knife, cardinal, north, difficult, similar, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: rozdiel medzi prítomným jednoduchým a priebehovým časom, someone/anyone a somebody/anybody, to have/have got, pravidelné stupňovanie prídavných mien, počítateľné a nepočítateľné podst. mená – rozdiel medzi many/much a little/few, neurčitok, použitie my/mine, rozdiel medzi into/in, kedy použiť A a kedy SOME, …

Stage 3
Mierne pokročilí A2 (časť 1.)

Mesiace, časti dňa, ročné obdobia, počasie, tvary, vyjadrenie frekvencie a vzdialenosti, either..or, count, broad, ugly, common, cost, seldom, foreign, accent, idea, poor, enemy, jump, bush, church, straight, alomost, voice, precede, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: stupňovanie prídavných mien, A.M./P.M., porovnávanie, rozdiel medzi look at a watch, tvorenie jednoduchého minulého času slovesa pravidelných slovies a slovesa byť, rozdiel medzi beside/besides, nepravidelné stupňovanie prídavných mien, rozdiely v použití predložky over, …

Stage 4
Mierne pokročilí A2 (časť 2.)

Bring, get, to be able to, refuse, separate, crime, weak, hungry, laugh, persuade, enemy, reach, willing, obtain, impolite, thought, guilty, branch, sword, struggle, maintain, each other – one another, between – among, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: minulý čas nepravidelných slovies, rozdiel medzi minulým a predprítomným časom, vyjadrenie budúceho času pomocou „to be going to“, minulý a budúci čas modálnych slovies „can“ a „must“, rozdiel medzi if a whether, prvý

Stage 5
Stredne pokročilí B1 (časť 1.)

Dangerous, on guard, apologise, despite, thorough, vice versa, in order to, further, amount, mantain, manner, in spite of, loose – loosen, rozdiel medzi lend – borrow, rozdiel medzi listen – hear, zvyky, povolenia a zákazy, cestovanie, bezpečnosť

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: rozlišovanie medzi yet/still, for/since, minulý priebehový čas, budúci priebehový čas, činný a trpný rod, ought/should, zvratné zámená, nepravidelné prídavné meno „far“, predminulý čas, tretí kondicionál a jeho porovnanie s prvým a druhým kondicionálom, privlastňovací spôsob množných podstatných mien,…

Stage 6
Stredne pokročilí B1 (časť 2.)

Suppose, recognise, arrest, take care of, consider, obvious, overeat, various, although, commence, straight, on duty, to have something done, commit, významy slova charge, addiotinal, rough, smooth, trade union, oneskorenie, súdny dvor, povinnosti.

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: rozdiel medzi who /whom, zmeny pri stupňovaní prídavných mien, zdôraznené “do” v kladných vetách, budúci dokonavý čas, budúci dokonavý priebehový čas, priama a nepriama reč, krátke odpovede s použitím pomocných slovies, tvorenie podstatných mien z prídavných mien, rozkazovací spôsob, predminulý priebehový čas, rozdiel medzi tell/say …

Stage 7
Pokročilí B2 (časť 1.)

Eventually, supply, literary, account for, used to, property, as opposed to, waste, stir, descend, throughout, weed, to have something done, commit, významy slova charge, addiotinal, rough, smooth, trade union, conquer, arch, temple, subordinate, confess, flatten, hardly, sufficient, defeat, gather, determined, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: rôzna výslovnosť koncovky –ed v minulom čase slovies, rozdiel medzi slovami few/a few little/ a little, modálne slovesá (dare, may, need, ought..), priraďovacie a podraďovacie súvetia, použitie infinitívu, pravidlá použitia far – a long way, nepriama reč v otázkach, príkazoch a žiadostiach, zdôrazňovacie zámená, vzťažné vety, obchodný list…Poslucháči sa v tejto časti prvý krát začínajú oboznamovať s idiómami, ktoré sú dôležitou súčasťou jazyka, …

Stage 8
Pokročilí B2 (časť 2.)

Due to, quarrel, artificial, snag, wage, steady, otherwise, satisfied, gathering, scold, whistle, attract, fierce, preach, loaf, plough, accordingly red-handed, csorn, axe, worthy, cattle, gathering, harbour, inconvenience, enclose, courage, spoil, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: výnimky pri tvorbe množného čísla, vzťažné zámená, prechodné a neprechodné slovesá, množné číslo zložených podstatných mien, sloveso “to be” pre vyjadrenie budúcnosti, určitý a neurčitý člen a ich použitie v konkrétnych situáciách, vyjadrenie želania a túžby, významy slova „so“, rozdiel I used to -I am used to,…

Stage 9
Veľmi pokročilí C1 (časť 1.)

Anxiety, entertain, ancient, confident, require, insult, humble, temptation, underneath, distinguish, desire, eager, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: zmena v spellingu pri stupňovaní prídavných mien a prísloviek, pravidlá tvorby zložených slov, britský peňažný systém, minulý čas + neurčitok a ich spoločné vyjadrenie vo vete, rôzne spôsoby vyjadrenia budúcnosti …

Stage 10
Veľmi pokročilí C1 (časť 2.)

Approval, associate, current, decay, rare, misbehaviour, whiskers, yield, indeed, peculiar, rejoice, solemn, conscience, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: ustálené slovné spojenia a idiómy, viacvýznamové predložky „by“ a „at“, Britský metrický systém, onomatopoeia, konštrukcia „it is time + past tense“…

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina