Nemčina

Rámcové obsahy jednotlivých kurzov z nemeckého jazyka

Stufe 1
Začiatočníci

Pozdravy a predstavenie, podávanie základných osobných informácií (vek, rodinný stav, bydlisko, pôvod), osobné zámená (ich, du, er..), privlastňovacie zámená (mein, dein, ihr..), základné číslovky, moja rodina, abeceda, základné vlastnosti pri opise ľudí, ukazovacie a opytovacie zámená, potraviny a nápoje, časti dňa, informácie o cene a nakupovanie a platba, nábytok a jeho opis, príslovky „tu“ a „tam“, štáty, národnosti, jazyky, hlavné mestá, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: určitý a neurčitý člen, tvorba kladných aj záporných viet a otázok, slovesá „sein“ a „haben“, časovanie rôznych pravidelných a nepravidelných slovies, rozkazovací spôsob, zápor (kein a nicht), množné číslo, časovanie slovesa mögen, použitie akuzatívu a súvisiace gramatické pravidlá, osobné zámená v akuzatíve, tvorba imperatívu, …

Stufe 2
Falošní začiatočníci

Základné činnosti vykonávané počas dňa, hodiny, dni v týždni, časti dňa, objekty a miesta v meste, kancelárske a školské potreby, časti tela, pomenovanie zdravotných ťažkostí a chorôb, farby, oblečenie, ročné obdobia, dopravné prostriedky, nach Hause, arbeiten, bringen, anrufen, einkaufen, die Apotheke, schneiden, besorgen, bekommen, etwas/nichts, jemand/niemand, gesund/ungesund, erkältet, anhaben/aufhaben, zu Fuß gehen, sich freuen auf, geradeaus, während, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: časovanie niektorých modálnych slovies (müssen , können ), zámeno „man“, použitie spojenia „gibt es..“?, predložky „vor“ a „hinter“, použitie genitívu, použitie „wessen“, skloňovanie prídavných mien s neurčitým členom, použitie záporu „kein“ s prídavným menom, skloňovanie prídavných mien s datívom, zvratné slovesá, použitie , wo/wohin, použitie nach/in, vedľajšie vety, predložky viažuce sa s datívom a akuzatívom, …

Stufe 3
Mierne pokročilí

Slávnosti a sviatky a slovná zásoba súvisiaca s ich príchodom a slávením (Vianoce, Veľká noc), modálne sloveso „dürfen“, povolenia a zákazy, radové číslovky, mesiace, dátumy, počasie, ďalšie modálne slovesá, vzťahy v rodine (teta, neter, svokor..), školské predmety, dovolenka a súvisiace výrazy, zdvorilostné frázy,…
schreien, springen, verdienen, erlaubt, das Geschenk, gehören, gefallen, ähneln, empfehlen, leihen, doch, vergleichen, der Urlaub, letztens, jemals, einsteigen, scheinen, in der Nähe, hässlich, lassen, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: vedľajšie vety s modálnym slovesom, osobné zámená v datíve, skloňovanie prídavných mien s určitými členmi, stupňovanie prídavných mien, minulý čas slovesa „byť“, minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, odlúčiteľné a neodlúčiteľné slovesá, skloňovanie prídavných mien v genitíve, infinitív s „zu“, minulý čas od „wollen“, účelové vety s „damit“ a s „um…zu“, …

Stufe 4
Mierne pokročilí

Opis výzoru ľudí, opis osobných vlastností, povolania, vzdelanie a štúdiá, práca (hľadanie práce, životopis, formy zamestnania, pracovisko), trávenie voľného času (divadlo, koncert, kino, televízia..), doprava (dopravné prostriedky, dopravná situácia, nehody a problémy), potraviny a jedlá, dünn, der Schnurrbart, erzählen, der Verkäufer, der Anwalt, gefährlich, der Beruf, werden, der Lebenslauf, das Unternehmen, das Gehalt, die Sendung, sich ärgern über, sich erinnern an, aufpassen auf, heutzutage, die Vergangenheit, der Verkehr, beißen, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: silné a slabé skloňovanie, tvary povolaní pre ženský rod, použitie spojky „obwohl“, minulý čas (Präteritum) od „können, müssen, dürfen“, budúci čas (Futur I), minulý čas (Perfekt) vo vedľajšej vete, slovesá s predložkami, nereálne podmienkové vety, rozdiel medzi wenn/als, časové predložky, neurčitkové konštrukcie s „zu“, konjunktív II modálnych slovies, …

Stufe 5
Stredne pokročilí

Životné prostredie, ročné obdobia, podnebie a počasie, divo žijúce zvieratá, svetové strany, Spolková republika Nemecko a Rakúska republika – reálie, životné prostredie, podnebie, ekológia, cestovanie, turizmus, príprava na cestu, možné problémy pri cestovaní, lyžovačka, domáce zvieratá a produkty z nich, chudoba, sociálne problémy, vysťahovalectvo, domácnosť a domáce práce, verbringen, neblig, in den Bergen, jagen, hungrig wie ein Bär, die Himmelsrichtung, umziehen, einsam, der Einwohner, der Müll, umweltfreundlich, verbrennen, die Umwelt, öffentliche Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten besichtigen, die Wettervorhersage, der Vorschlag, sich impfen lassen, die Dienstreise, die Skipiste,…

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: použitie výrazu „so … wie“, vzťažné vety s „wo“ a „wohin“, vzťažné vety a zámená, spojenie „zwar … aber“, zvratné slovesá s datívom, použitie „nachdem“, časové vedľajšie vety, slovosled predmetov v datíve a akuzatíve, neurčitková konštrukcia „ohne … zu“, nepriame otázky,…

Stufe 6
Stredne pokročilí

Bývanie (typy obytných domov, opis domu/bytu, zariadenia, prostredia a okolia), bytová inzercia, nakupovanie (akcie, kvalita a internetový predaj), služby, móda (oblečenie, vzory, materiály), motorizmus, príprava jedál a recepty, kultúra a umenie (divadlo, kino, múzeum), počítače a technika, der Plattenbau, das Dachgeschoss, die Tiefgarage, gemütlich, die Siedlung, die Miete, günstig, die Aďkürzung, liefern, bequem, das Sonderangebot, die Zutat, umtauschen, die Dienstleistung, der Ausschnitt, gestreift, die Kupplung, der Kofferraum, die Leinwand, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: Spodstatnené prídavné mená, predložka „innerhalb“, zámmenné príslovky, trpný rod, minulý čas trpného rodu, préteritum nepravidelných slovies, Anstatt + zu + Infinitiv, rozkazovací spôsob v 2. osobe množného čísla, …

Stufe 7
Pokročilí

Ľudské telo, ochorenia – ich liečba a prevencia (husten, helibar, bluten, schmerrzhaft, schwitzen, das Blutbild, der Blutdruck), vzájomná komunikácia (angebracht, mündlich, ausdrücken, Herzliches Beileid!, die Schultern zucken, zittern, sich schämen, erschrecken, der erste Eindruck)
hľadanie práce (zuverlässig, verantwortungsvoll, ungeduldig), čas pre seba (die Entspannung, erholsam, abwechslungsreich), štát a politika (die Regierung, der Abgeordnete, der Wähler, das Gesetz), história (die Urzeit, die Höhle, aussterben, der Jäger, überleben), problémy vo svete (verurteilen, angreifen, einbrechen, durchsetzen, ausbrechen), …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: Passiv mit Modalverben, Perfekt der Modalverben, unbestimmte Zahladjektive „viele“ und „manche“ im Plural, mehrteilige Konjunktion „entwede…oder“, „sowohl…als auch“, „nicht nur…sondern auch“, Rektion der Adjektive (Adjektive mit auf, an, von, für, über), temporale Präpositionen, temporaler Nebensatz mit „bis“, …

Stufe 8
Pokročilí

Der Empfänger, das Schicksal, künstlich, aufessen, unschuldig, veraltet, die Geburt, die Einrichtung, stören, das Geräusch, fesseln, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: Písanie formálneho listu, zdvorilostné frázy, písanie neformálneho listu, tvorba vedľajších viet pomocou opytovacích zámen (warum, wann).

Stufe 9
Veľmi pokročilí

Der Brauch, vereinen, steif, beauftragen, gereizt, überwinden, der Wert, das Verhalten, der Vorgänger, beflügeln, die Grundlage, …

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: Neurčitok bez „zu“, zápor slovesa „müssen“, použitie slovesa „brauchen+zu“, vedľajšie vety s „so dass/so….dass“, príčastie minulé a prítomné (geschrieben/schreibend), konštrukcia „ohne dass/anstatt dass“

Stufe 10
Veľmi pokročilí

Die Empfehlung,entfallen, die Umschreibung, der Ratschlag, tatsächlich, sich schämen, die Abwechslung, bevorzugen, die Bestätigung, Jederzeit,..

Výber z preberanej slovnej zásoby a gramatiky: „Erstens, weitens/einmal/ zweimal“, Konjunktiv II, priama a nepriama reč, slovesá s genitívom, použitie častíc „hin-“ a „her-“

Kontakt

Callan

Adresa

LUMAR jazyková škola
Koceľova 9
821 08 Bratislava

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Piatok
od 08:00 do 18:00
Žena s telefónom
Ukážková hodina
Ukážková hodina